Botilbuddet i Sølvgade

1. Målgruppen

  • Målgruppe A: Misbrugere der ikke har et sted at bo, mens de gennemfører deres behandling.
  • Målgruppe B: Misbrugere der har et sted at bo, men som har behov for mere struktur og støtte i hverdagen, mens de gennemfører deres behandling.

Vi har valgt at bruge Socialministeriets Embedsmandsudvalgs opdeling af stofafhængige, som den er anvendt i udvalgets “Rapport om stofmisbrugere i længerevarende metadonbehandling,” februar 1990.

De stofafhængige opdeles i tre grupper

  • Gruppe 1:         Stofafhængige, hvis funktionsevne er relativt intakt. Lever ofte i et “normalt” socialt miljø, uden tilknytning til misbrugsmiljøerne. Der er ofte tale om tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.
  • Gruppe 2:     Stofafhængige med en længere misbrugskarriere bag sig, med en     social    funktionsevne, der er væsentligt dårligere end gruppe 1.

En stor del af tilværelsen leves i misbrugsmiljøerne, og tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse er tilfældig eller ikke-eksisterende. Der findes en væsentlig kriminalitet, prostitution og hyppige institutionsophold.  Imidlertid er der tale om stofafhængige med visse ressourcer, som bolig, tidligere erhvervserfaringer og tilknytning til ikke-misbrugende miljøer.

  • Gruppe 3:        Stofafhængige, som gennem længerevarende “kronisk” misbrugsforløb er så socialt og/eller psykisk invaliderede, at deres prognose vedrørende behandling og/eller revalidering må betegnes som særdeles dårlig.

I en professionel behandling skelner vi mellem misbrug og kemisk afhængighed. En del af de klienter, som vi vil komme i kontakt med, vil ikke kunne betegnes som kemisk afhængige. Disse borgere vil bedre kunne hjælpes gennem oplysning om faren for at udvikle kemisk afhængighed, og evt. henvisning til anden instans.

Forudsætningen for at kunne gennemføre vores behandling med et godt resultat vil i denne forbindelse være, at der er tale om “kemisk afhængighed” (dvs. manglende evne til at kontrollere brugen af stoffer).

Vores behandlingsform vil først og fremmest være et tilbud til klienter fra gruppe 1 og 2.  I den tunge ende af gruppe 2 vil der givetvis være personer, som ikke er egnede til en åben behandling. Denne metode kræver en højere grad af ansvar og selvdisciplin fra klientens side. Således er vort tilbud heller ikke rettet mod personer fra gruppe 3.

2. Formål.
Formålet er at give borgerne et sted at bo, hvor han eller hun har ro og tid til at arbejde med sig selv og komme sig helt efter misbruget.

At gennemføre en ambulant behandling og derigennem tilegne sig en helt ny livsstil, er krævende og til tider hårdt arbejde, som kræver disciplin og struktur. Det er derfor nødvendigt, at klienten har en base hvor han/hun kan få den nødvendige ro omkring sig, mens de tilegner sig de nødvendige færdigheder.

Botilbuddet har en terapeutisk/pædagogisk funktion og er beregnet til borgere, der har svært ved at være sociale. Bofællesskabets rammer og struktur er velegnet til træning i sociale færdigheder. De udtalte sociale problemer skyldes ofte, at klienterne har været isolerede i deres misbrug igennem en årrække, og derfor har svært ved at omgås andre mennesker og indordne sig under almindelige regler. Botilbuddet er en væsentlig del af deres behandling og ved at bruge dagligdagsproblemer fra botilbuddet, kommer der en større sammenhæng i behandlingen.

Botilbuddet er et stoffrit område, hvor sidemisbrug af enhver art medfører øjeblikkelig bortvisning. Det er heller ikke er tilladt at være påvirket i huset, at have besøg af påvirkede personer eller at besøgende medbringer nogen former for stoffer under besøg. Dette gælder også alkohol.

For at bo i botilbuddet skal man være tilknyttet en af behandlingsfaserne hos Alfa København. Det er ikke muligt at blive boende i bofællesskabet efter behandlingen er slut.

Henvisningen til pladserne på Alfa Københavns bofællesskab sker via de visiterende myndigheder eller sagsbehandlere i kommunerne.

For de klienters vedkommende, som kommer via en sagsbehandler i kommunen eller den visiterende myndighed, bevares en tæt kontakt til sagsbehandleren og misbrugskonsulenten med henblik på at sikre klienten et optimalt forløb også i forlængelse af behandlingen.

Målsætningen er:
at så mange som muligt får stoppet deres misbrug, og
at de tilegner sig redskaber til håndtering af krisesituationer og oplever en forbedret livskvalitet.
at behandlingen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger.
at der er planlagt et individuelt beskæftigelsesfremmende forløb og at der løbende følges op på dette.

Der er plads til 6 borgere botilbuddet.

3. Pædagogisk metode og målsætning for det pædagogiske arbejde i forhold til målgruppen.
Det primære fokus i behandlingen hos Alfa København er misbrug og kriminalitet, og målet er, at klienterne får kendskab til samt lærer at håndtere højrisikosituationer i forhold til tilbagefald på en hensigtsmæssig måde. Derudover indeholder behandlingen træning i almindelig daglig livsførelse ADL (sociale færdigheder og motion/sundhed). Her tilegner borgerne sig nye kompetencer, som er med til at forbedre deres forudsætninger for at leve et liv fri af stoffer og kriminalitet. Alle elementerne spiller sammen og støtter op om den enkeltes forandringsproces.

Behandlingen har til formål at standse den selvnedgørende proces, der ofte finder sted, allerede inden den enkelte vælger at indtage stoffer eller alkohol eller begå kriminalitet. Målet er, at den enkelte lærer at (gen)kende sine tanke- og adfærdsmønstre og derefter arbejder med at håndtere disse på en konstruktiv måde, i stedet for at de bliver handlingsanvisende, og fører til misbrug/kriminalitet.

Borgerne kommer med meget forskellig alder og baggrund. Vores oplevelse er, at det er vanskeligt for klienterne at opretholde en regelmæssig og struktureret dagligdag, hvilket er en væsentlig forudsætning for at kunne passe et arbejde eller en uddannelse efter endt behandling. Vi ved også, at struktur og stabilitet er helsebringende i den forstand, at en kaotisk livsførelse forstærker psykisk ustabilitet. Desuden ser vi, at mange ikke har de fornødne kompetencer, som er nødvendige for at indgå i sociale sammenhænge med en gruppe/familie.

Indlæringen af disse kompetencer foregår i vid udstrækning som adfærdstræning i miljøet, hvor personalet spiller en stor og aktiv rolle. Pædagogikken bag denne tillæring er hovedsageligt baseret på traditioner med faste rammer og regler. Personalet bruger i vid udstrækning dialogen som indgang og redskab til reguleringen af borgernes adfærd.

Eksempler på fokusområder:
•    Personlig hygiejne (fx tøjskift og -vask, badning, håndvask, klipning og barbering)
•    Generel hygiejne (fx i forbindelse med madlavning og rengøring)
•    Deltagelse i fællesskabet omkring kostplanlægning, indkøb og madlavning
•    At kunne begå sig i dagligdagen
•    Hensyntagen til andre i gruppen
•    Regelmæssig rengøring og oprydning af egen stue
•    Rettidig mødekultur – struktur (fx at stå op, spisetider, mødetider)

En væsentlig del af behandlingen har fokus på social færdighedstræning, både i de formelle og de uformelle samværsformer. Man taler således om, at formålet er at forstå og kunne håndtere kommunikation mellem mennesker. Det er ikke en behandlingsform, der har fokus på, hvilken betydning oplevelser har for den enkelte, men adfærdsorienteret træning i og håndtering af særlige problemfyldte områder for den enkelte. Social færdighedstræningen indebærer i høj grad at være i stand til at reflektere over sig selv i relation til andre mennesker.

Sociale færdigheder handler om det at fungere i sociale interaktioner på en hensigtsmæssig måde, dvs. at kunne agere passende i forhold til en given situation. I arbejdet med sociale færdigheder træner vi verbale og nonverbale færdigheder, konfliktløsningsmetoder, selvbeskyttende, intime, emotionelle og relationelle kompetencer.

Livet som misbruger er oftest ensbetydende med et dårligt fysisk helbred, og derfor anser vi sundhed og motion for at være en vigtig faktor i behandlingen. Sundhed i form af motion og god varieret kost har også direkte betydning for den enkeltes psykiske velbefindende og kan aktivt benyttes til at give den enkelte et øget selvværd, øget positivt stemningsleje og øge evnen til at mestre negative emotionelle tilstande.

4. Fysiske rammer.
Lejligheden er 130 m2 beliggende på 1. sal i Sølvgade tæt ved Søerne, Botanisk Have og Kongens Have og er indrettet til formålet. Den er opdelt i 6 enkeltmandsværelser, to badeværelser, et fælleskøkken og et spiseområde.

5. Medarbejdernes personlige og faglige kvalifikationer.

Det vil være en medarbejder, der også har relation til og besidder samme kvalifikationer som personalet i Alfa Københavns dagbehandling.

Personalet og de frivillige trænes og uddannes blandt andet i anvendelsen af CENAPS modellen af Terence T. Gorski og CENAPS instruktør Anne-Grethe Lykke Jall.

Ekstern supervision
Medarbejderen modtager supervision en gang hver måned